download
前往主要內容區塊
:::

腸胃科 -衛教文章

衛教文章列表

搜尋
  
衛教文章
更新日期標題作者瀏覽數
107 - 08 - 05腸胃炎王建堯3876
107 - 08 - 05何謂溫和飲食?衛生署4114
107 - 08 - 05慢性胃炎患者的飲食原則衛生署3775
107 - 08 - 05胃食道逆流張世中3823
107 - 08 - 05腸胃道出血病人之飲食腸胃科3726
107 - 08 - 05認識幽門螺旋桿菌總醫師4302
107 - 08 - 05胃食道逆流症蔡奇璋醫師5835
107 - 08 - 05沙門氏菌感染歐子銘醫師14008
107 - 08 - 05十二指腸潰瘍之飲食衛教腸胃科3780
107 - 08 - 05脂肪肝總醫師4167
更新日期: 107 - 08 - 05